Friday, July 2, 2010

禾既黑頭大王生日快樂~~

黑頭大王6歲仔啦 YEAH~~6月26日係禾既黑頭大日子, 當然要去賀一賀啦!

大王生日係唔同d, 旦交都要有2個 XDDD

黑頭 你真係好可愛丫

姐姐鍚哂你!!!!


No comments:

Post a Comment