Tuesday, February 14, 2012

Nespresso~~

一年了, 買了Nespresso 咖啡機剛好一年了, 終於入左呢個打奶泡壺Wednesday, February 1, 2012

初四至初七

今個新年好快就過左只係放紅日初四就開工了, 好似都矛物休息過就開工咁呢


今年矛買什麼糕了, 朋友都見禾可憐紛紛比D糕糕接濟禾呢, 多謝哂~~

My Dearest 麻
麻 Robert Ko, 爸爸矛介紹錯, robert 切成絲絲, 臘腸巧味, yummy~