Saturday, April 28, 2012

Fairy Summer

天氣開始熱, 開冷氣又凍唔開又熱...好煩呢.

最近愛好係整雪糕, 雪糕機一星期開動二次, 自己整既雪糕最好係"唔甜", 就算跟足食譜用糖都比街賣的少甜, 禾巧鐘意呢.

每一次整雪糕禾都會留起一"球", 其餘都比SA媽咪3位小朋友食....真係多謝佢地幫禾試味呢.

綠茶雪糕, 用最令令既綠茶粉以分蛋方法整, 配上紅豆糖水, 甘甜美味.


Wednesday, April 11, 2012

四月

四月要挑走懶根, 去煮野, 嘻嘻.

整左炸蟹餅, 好味都不得了, 配沙律就係好豐富的一餐了~~