Friday, March 26, 2010

好叻咩, 哼~

三隻小豬排排坐
唔好睇佢地一面童真, 懶可愛咁

其實...佢地講緊小鯨是非

牛牛: 大佬呀, 條令妹懶叻, 沖涼好叻咩 好靚咩, 我地唔同佢玩, 哼~

小海豚: 禾...禾都唔想架...唔想沖涼架....


No comments:

Post a Comment