Sunday, June 13, 2010

公喜Moon姐新居入伙

Moon姐新居入伙, 嘩鬼梗係要去跳下舞帶旺個場啦, 仲要見下波子同小虎呢. 我當日準時到達, 無物人係度, 波子好乖咁鍚我, 又可以抱住, 又可以影令令相, 100分


小虎呢, 就一直周圍玩, 手又玩紙又玩, 真係好活潑呢, 被人捉住就屎面
小虎話: 快d放禾丫....
大家睇下....有得玩同有人抱住矛得玩個面口差幾遠....唔得 下次再要抱耐d xdddddd

1 comment: