Tuesday, January 5, 2010

小千千, 加油!

Chino 體重又再一步下降, 而家只有8.2磅, 比起去年同期既8.8磅少左10%. 有d擔心, 我要努力餵多d干干, 希望係3個月之內可以坐8望9就好喇.

#################################################
2010年6月後記: 
chino 而家已經肥左小小, 有8.4lb啦~

No comments:

Post a Comment