Sunday, April 4, 2010

小多士

真係黑仔, 無喇喇easter holiday整親腰, 邊度都去唔到, 日日係屋企...無得去唱K, 唯有係屋企整d 最最簡單既野, 總之雪櫃有什麼就食什麼啦~~

--> 自家制蕃茄干; 黑松露醬; 鵝肝片; Harrods 果醬...全部都係賣飛佛!


No comments:

Post a Comment